De Rodenstock bril
Uw verlanglijst
Uw opticien
Rodenstock-Bril-R2632-black/gold

Rodenstock R2632 A

Pas bril online

Getoonde kleur: A Model voor: Uniseks

Verkrijgbaar in de kleuren:
black/gold | rosegold/ivory | black/darkgun | lightbrown/grey

Neem voor prijzen en een vrijblijvende offerte contact op met de dichtstbijzijnde opticien.

Online brillen passen

Zet onze brillen virtueel op!

Met uw webcam kunt u de brillen van Rodenstock heel gemakkelijk thuis passen. Voor het gebruik van deze service moet u onze algemene voorwaarden hebben gelezen en geaccepteerd.

Ik ga akkoord. Op naar de briladviseur!
 • Algemene voorwaarden voor toegang tot de server “Rodenstock-briladviseur”

  Deze algemene voorwaarden (“AV”) regelen het gebruik van de service “Rodenstock-briladviseur” van Rodenstock GmbH, gevestigd in de Elsenheimerstraße 33, D-80687 te München, en aan Rodenstock GmbH gelieerde ondernemingen alsmede van vertegenwoordigers en gemachtigden (“aanbieder”) als aanbieder van virtuele afbeeldingen (“service”).

  De service
  1.1 De service stelt gebruikers in staat Rodenstock-artikelen via het beschikbaar gestelde foto- en videomodel of met een door henzelf geüploade foto of video te testen. In zoverre een webcam op het apparaat van de gebruiker is ingeschakeld, kunnen Rodenstock-artikelen ook in de livemodus gepast worden. Met de service kunnen de gebruikers hun afbeelding op het scherm fotograferen (“content”) en posten, opslaan, publiceren, delen, verspreiden en naar wens op alle sociale media publiceren. Zodra de gebruiker via de knop “try it” of de optie “Brillen online passen” de briladviseur selecteert, worden automatisch gegevens aan Facebook doorgegeven.
  1.2 Het recht op het gebruik van de service beperkt zich tot de persoon van de gebruiker, is persoonlijk en kan niet kosteloos of tegen betaling gedurende korte of lange tijd aan derden overgedragen worden. Commercieel gebruik van de service is niet toegestaan.

  2 Autorisatie en uitsluiting van aansprakelijkheid voor het gebruik van namen en afbeeldingen.
  De gebruiker verleent de aanbieder uitdrukkelijke toestemming voor het omvattende, onherroepelijke en wereldwijde gebruik, hergebruik, publicatie, weergave, herpublicatie, overdracht en verveelvoudiging van alle door gebruiker in alle door Rodenstock beheerde sociale media (bijv. Rodenstock Blog) geposte content in elk op dit moment bestaande of op een later moment ontwikkelde format voor elk doel, waaronder begrepen het gebruik voor reclamedoeleinden, verpakking, promotie en commerciële doeleinden zonder geografische, tijdgerelateerde beperking of voorbehoud betreffende het gebruikstype en zonder betalingsverplichting van de aanbieder, met uitzondering van gevallen die bij wet verboden zijn. De aanbieder is verplicht de content te gebruiken en is bevoegd de content op elk gewenst moment en zonder opgaaf van reden te verwijderen. De gebruikers doen uitdrukkelijk afstand van alle rechten en rechtshandelingen betreffende de controle en toestemming voor het eindproduct dat in samenhang met de content geproduceerd en gebruikt wordt.

  3 Verklaringen en garanties van de gebruikers
  3.1 De gebruiker verklaar en garandeert dat (I) hij over alle vereiste rechten en automatisering voor het gebruik van de content beschikt, (II) het gebruik van de content door hem niet in strijd is met auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, privacyrechten, publieke rechten, merkenrechten of andere eigendomsrechten van personen of instellingen, (III) hij de service uitsluitend voor wettelijk toegestane doeleinden volgens toepasselijk recht gebruikt en in elk geval zonder de rechten van derden te schenden, (IV) hij in zoverre hij in opdracht van een derde handelt, over de vereiste automatisering beschikt om de aanbieder alle bovengenoemde rechten te verlenen, zonder deze derde hiervoor apart om toestemming te hoeven vragen of hiervan in kennis te stellen.

  3 Verklaringen en garanties van de gebruikers
  3.1 De gebruiker verklaart en garandeert dat (I) hij over alle vereiste rechten en automatisering voor het gebruik van de content beschikt, (II) het gebruik van de content door hem niet in strijd is met auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, privacyrechten, publieke rechten, merkenrechten of andere eigendomsrechten van personen of instellingen, (III) hij de service uitsluitend voor wettelijk toegestane doeleinden volgens toepasselijk recht gebruikt en in elk geval zonder de rechten van derden te schenden, (IV) hij in zoverre hij in opdracht van een derde handelt, over de vereiste automatisering beschikt om de aanbieder alle bovengenoemde rechten te verlenen, zonder deze derde hiervoor apart om toestemming te hoeven vragen of hiervan in kennis te stellen.

  3.2 De gebruiker verklaart en garandeert dat hij de hierna te noemen content niet post en/of publiceert en ook anderen niet in staat stelt deze content te posten en/of te publiceren: (I) beledigende, kwetsende, belasterende, beschadigende, aanstootgevende, pornografische, vulgaire, obscene, kinderpornografische, godslasterende content, (II) content die in strijd is met geldende wetten of voorschriften – waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorschriften voor geestelijke eigendom, persoonlijkheidsrechten of gegevensbescherming, (III) content die derden tot illegale en/of criminele handelingen aanzet en tot straf- of civielrechtelijke aansprakelijkheid leidt, (IV) content die virussen of andere programma's bevatten die mogelijkerwijze de correcte werking van de service schaden of verhinderen, tot overbelasting van de technologische infrastructuren en servers van de aanbieder leiden of besturingssystemen binnendringen en gegevens of persoonlijke informatie onderscheppen of ontvreemden of de computergestuurde of elektronische correspondentie met derden storen, (V) content die advertenties, reclamemateriaal of klantenwerving van enige aard bevat. 3.3 De gebruiker verklaart en garandeert dat hij geen van de volgende gegevens in samenhang met het gebruik van de service publiceert: (I) vertrouwelijke gegevens (waaronder begrepen maar niet beperkt tot gegevens over de gezondheid, etniciteit, ras, seksuele voorkeuren, veroordelingen, burgerlijke staat, religieuze opvattingen, lidmaatschap van een politieke partij of een kerkgenootschap of de financiële situatie van een persoon), (II) foto's of afbeeldingen van minderjarigen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers en/of in elk geval, (III) persoonsgegevens van derden (waaronder begrepen foto's/afbeeldingen) zonder de vereiste toestemming voor de online publicatie of verspreiding te hebben.

  4 Vrijwaring
  De gebruiker verplicht zich de aanbieder te vrijwaren van verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten, uitgaven (waaronder begrepen wettelijke kosten) die voorkomen uit de aanspraken van derden in samenhang met schending van verklaringen en garanties uit deze AV door de gebruiker. Hieronder vallen ook de kosten voor het vaststellen van de gebruiker, ongeacht of daartoe in of buiten rechte is gelast.

  5 Beperking van de aansprakelijkheid van de aanbieder
  5.1 De gebruiker gaat ermee akkoord dat de service uitsluitend bedoeld is om gebruikers bij benadering te laten zien hoe het daadwerkelijke artikel eruitziet en hoe het artikel in het gezicht van de gebruikers eruitziet. Met uitzondering van de eventueel bestaande wettelijke bepalingen garandeert de aanbieder de nauwkeurigheid van het “bij benadering”, de kwaliteit, de correcte werking of de geschiktheid van de service voor een bepaald doel niet.
  5.2 De gebruiker gaat ermee akkoord dat de aanbieder niet verplicht is de door de gebruikers geposte content te controleren, behalve als dit vereist is om aan een gerechtelijk besluit of een beschikking van een andere bevoegde autoriteit te voldoen, dat hij aan geen enkele controleplicht onderworpen is en dat hij daarom in geen geval aansprakelijk is voor de genoemde content, voor welke fouten en/of nalatigheden dan ook en voor directe of indirecte schade voor de gebruiker en/of derden die het gevolg is van het gebruiken of niet-gebruiken van de service. De gebruiker is alleen en in volle omvang aansprakelijk voor alle zelfstandig via de online service geposte, gepubliceerde of verspreide content.

  6 Beschikbaarheid en voortbestaan van de service
  De gebruiker gaat ermee akkoord dat de aanbieder naar eigen en volledig goeddunken het recht heeft de service tijdelijk of langdurig (I) te onderbreken of definitief stop te zetten , (II) de toegang hiertoe te weigeren en (III) content van alle door Rodenstock beheerde sociale media te verwijderen. Onder geen beding is de aanbieder aansprakelijk voor verlies van of schade aan content.

  7 Meldingen aan autoriteiten
  De gebruiker gaat ermee akkoord dat de aanbieder onmiddellijk maatregelen volgens toepasselijk recht kan nemen, als hij kennis neemt van mogelijkerwijze onwettige handelingen door de gebruiker (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verspreiding van kinderpornografisch materiaal via de service), en dat hij dergelijke overtredingen met opgaaf van alle hem beschikbare informatie voor het vaststellen van de gebruiker aan de verantwoordelijke autoriteiten kan melden voor verdere strafvervolging.

  8 Intellectuele eigendomsrechten
  De gebruiker gaat ermee akkoord dat de aanbieder onmiddellijk maatregelen volgens toepasselijk recht kan nemen, als hij kennis neemt van mogelijkerwijze onwettige handelingen door de gebruiker (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verspreiding van kinderpornografisch materiaal via de service), en dat hij dergelijke overtredingen met opgaaf van alle hem beschikbare informatie voor het vaststellen van de gebruiker aan de verantwoordelijke autoriteiten kan melden voor verdere strafvervolging.
  8.1 De gebruiker gaat ermee akkoord dat de service en de voor levering van de service vereiste software (“software”) de exclusieve eigendom van de aanbieder zijn of aan hem in licentie zijn gegeven, en dat de software vertrouwelijke gegevens bevat en wettelijk is beschermd. De aanbieder of zijn licentiegever verlenen de gebruikers een niet-exclusieve en niet-overdraagbare kosteloze licentie voor de toegang tot en het gebruik van de service en voor de voor het gebruik hiervan vereiste software.
  8.2 De gebruiker gaat ermee akkoord op geen enkele andere wijze toegang tot de service te krijgen dan via de software-interface van de aanbieder. De gebruiker gaat ermee akkoord dat alleen hij verantwoordelijk is voor de aankoop van alle content of gegevens door gebruik van de service en dat alleen de gebruiker aansprakelijk is voor schade aan het systeem of verlies van gegevens, ook bij indirect gebruik van de service. Het gebruik van de service en de software gebeurt op eigen risico en naar eigen goeddunken van de gebruiker. De service en de software worden door de aanbieder aangeboden en door de gebruiker goedgekeurd op basis van de geldende AV (onder voorbehoud en zoals beschikbaar). De aanbieder garandeert op geen enkele wijze dat de software aan de eisen van de gebruiker voldoet of ononderbroken, deugdelijk, veilig of foutloos werkt. Bovendien biedt de gebruiker generlei garantie op de verwachte, gehoopte en door het gebruik van de software bereikte resultaten.
  8.3 De gebruiker gaat ermee akkoord op geen enkele andere wijze toegang tot de service te krijgen dan via de software-interface van de aanbieder. De gebruiker gaat ermee akkoord dat alleen hij verantwoordelijk is voor de aankoop van alle content of gegevens door gebruik van de service en dat alleen de gebruiker aansprakelijk is voor schade aan het systeem of verlies van gegevens, ook bij indirect gebruik van de service. Het gebruik van de service en de software gebeurt op eigen risico en naar eigen goeddunken van de gebruiker. De service en de software worden door de aanbieder aangeboden en door de gebruiker goedgekeurd op basis van de geldende AV (onder voorbehoud en zoals beschikbaar). De aanbieder garandeert op geen enkele wijze dat de software aan de eisen van de gebruiker voldoet of ononderbroken, deugdelijk, veilig of foutloos werkt. Bovendien biedt de gebruiker generlei garantie op de verwachte, gehoopte en door het gebruik van de software bereikte resultaten.

  9 Wijzigingen in de AV
  Voor het gebruik van de service moet de gebruiker met deze AV instemmen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze AV eenzijdig en op elk gewenst moment door de aanbieder eenvoudigweg gewijzigd kunnen worden door de publicatie van een nieuwe versie. Door het gebruik van de service stemt de gebruiker in met de op dit moment geldende AV. De nieuwe AV worden na de publicatie ervan automatisch van kracht. Als de gebruiker niet instemt met de nieuwe voorwaarden, kan hij de service niet meer gebruiken en kan hij zich in dit geval op geen enkele wijze beroepen op rechten of aanspraken die voortkomen uit de onmogelijkheid om de service nog verder te gebruiken. Onder geen beding is de aanbieder aansprakelijk voor verwijderde content.

  10 Mededelingen
  Gebruikers kunnen met vragen over de service rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder via info@rodenstock.com.

  11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
  Deze AV zijn onderworpen aan Duits recht. Alle geschillen over de interpretatie en/of uitvoering van deze AV zijn onderworpen aan de rechtbank waar de woonplaats of het afleveradres van de consument onder valt, indien de gebruiker een consument is en in Duitsland woont. Als de gebruiker geen consument is of niet in Duitsland woont, is München de bevoegde rechtbank. Alle in deze AV niet uitdrukkelijk behandelde zaken worden naar geldend recht geregeld.

Brillen online passen

pd-step1
pd-targets
pd-result

Selecteer een fotomodel

Uw eigen foto

Selecteer een videomodel

Kijk naar de webcam alstublieft

change mode
asset_spinning_wheel
Dit is uw
montuurnummer

R2632 A

TIP

Met de virtuele briladviseur kunt u niet alleen de bril proberen, maar deze ook op Facebook delen. Bovendien kan een folder worden afgedrukt, zodat er niets meer in de weg staat om advies te krijgen over uw favoriete bril van een Rodenstock opticien.

De kwaliteitsgarantie van Rodenstock

Trouw aan onze traditie: Rodenstock is al 140 jaar leider op het gebied van innovaties binnen de optiek. Onze producten zijn het resultaat van excellent vakmanschap, precisiebewerkingen, slimme technologieën en kennis die in vele jaren van onderzoek is opgedaan. U kunt niets minder verwachten dan een waar meesterwerk waarvan de functionaliteit, het materiaal en het design tot in de puntjes verzorgd zijn.

Hebt u brillenglazen op sterkte nodig?

Welke Rodenstockbril past bij mij?

Naar briladviestool

Niet het juiste montuur?

Toon alle monturen
Appointment request

Send a non-binding appointment request to the optician of your choice.Phone
??data.request.mail??

Your wish list

To help your optician prepare for the appointment, attach your wish list including your selected spectacles and frames to the appointment request.

Your appointment request has been successfully sent to

You will shortly receive an email confirming the data that has been sent to the optician. The optician will contact you directly to set-up your appointment.

BACK TO HOME
Unfortunately your request could not be sent!

Please try again.