Uw verlanglijst
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Briladviestool
Uw opticien

Privacy beleid

Voorwoord

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid. Rodenstock neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en zet zich in om ervoor te zorgen dat deze vertrouwelijk worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. In het volgende willen wij u daarom informeren welke van uw persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. De gebruikte termen zijn niet geslacht specifiek.

1. Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website is:

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 München
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: info@rodenstock.de

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met:

Rodenstock GmbH
- Functionaris voor gegevensbescherming -

Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 München
Tel.: 089-7202-0
E-Mail: datenschutz@rodenstock.com

2. De aard en de doeleinden van en de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens die wij over u verzamelen tijdens het gebruik van onze website of onze zakelijke relatie, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt.

a) Telkens wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de toegangsgegevens die uw browser automatisch doorgeeft om u in staat te stellen de website te bezoeken. De toegangsgegevens omvatten met name:
• IP-adres van het verzoekende apparaat
• Datum en tijdstip van het verzoek - adres van de bezochte website en de verzoekende website
• Gegevens over de gebruikte browser en het besturingssysteem
• Online identifiers (bv. apparat-id's, sessie-id's)

De verwerking van deze toegangsgegevens is noodzakelijk om het bezoek van de website mogelijk te maken en de permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen te garanderen. De toegangsgegevens worden ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden voor de hierboven beschreven doeleinden om statistische informatie over het gebruik van onze website samen te stellen, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruiksgewoonten van onze bezoekers (bijv. als het aandeel van mobiele apparaten waarmee de pagina's worden opgeroepen, toeneemt) en om onze website in het algemeen administratief te onderhouden. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

De in de logbestanden opgeslagen informatie laat geen directe herleiding tot uw persoon toe - in het bijzonder slaan wij de IP-adressen alleen in verkorte, geanonimiseerde vorm op. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.
Informatie uit logbestanden wordt maximaal 7 dagen bewaard en daarna gewist of geanonimiseerd. Gegevens waarvan de verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

b) Contact opnemen / contactformulieren
U hebt verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Daartoe behoren het contactformulier en het contact per e-mail. In dit verband verwerken wij gegevens uitsluitend om met u te communiceren. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Wij verwerken de van u ontvangen persoonsgegevens voor contact met ons alleen totdat wij uw vraag definitief hebben beantwoord. Daarbuiten slaan wij persoonsgegevens alleen op voor de onderbouwing van of verdediging tegen juridische claims of zolang er wettelijke verplichtingen zijn om ze op te slaan.

c) Online afspraakaanvraag bij onze partneropticiens
U hebt de mogelijkheid om via onze website online afspraakaanvragen bij onze partneropticiens in te dienen. Bij het maken van een afspraak verzamelen wij de volgende gegevens: Voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer, gewenste datum en tijdvak. Daarnaast kunt u een bericht en de productnamen die u op uw watchlist heeft geplaatst naar de partneropticien sturen. Het doel van de gegevensverzameling is het aanvragen en vastleggen van een afspraak (precontractuele maatregel) met de partneropticien. Alle in dit proces verzamelde gegevens worden niet door Rodenstock opgeslagen en verwerkt, maar door de aangezochte partneropticien. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

d) Sollicitatieprocedure
U kunt bij ons solliciteren naar openstaande functies via ons sollicitatiebeheersysteem. Wij verwerken persoonsgegevens over u ten behoeve van uw sollicitatie, voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een huidige of toekomstige arbeidsrelatie met ons.

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 Para. 1 lit. b GDPR, § 26 Para. 1 Bundesdatenschutzgesetz. Bovendien kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging van beweerde rechtsvorderingen tegen ons die voortvloeien uit de sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR; het gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld een plicht tot het leveren van bewijs in juridische procedures. Voor zover een arbeidsrelatie tussen u en ons tot stand komt, kunnen wij de reeds van u ontvangen persoonsgegevens verder verwerken ten behoeve van de arbeidsrelatie overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR, artikel 26 Para. 1 Bundesdatenschutzgesetz, onder andere als dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de arbeidsrelatie. In dit geval ontvangt u dan aparte notities en informatie over gegevensbescherming.

Wij verwerken gegevens in verband met uw sollicitatie. Dit kunnen algemene persoonsgegevens zijn (zoals naam, adres en contactgegevens), gegevens over uw beroepskwalificaties en schoolopleiding of gegevens over verdere beroepsopleiding of andere gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie verstrekt. Daarnaast kunnen wij werk gerelateerde informatie verwerken die u openbaar heeft gemaakt, zoals een profiel op professionele sociale medianetwerken.

e) Geïntegreerde diensten van derden
Voor zover wij in het kader van het gebruik van onze website diensten van andere aanbieders (derden) integreren om u bepaalde inhoud of functies aan te bieden (bijv. het afspelen van video's) en wij daarbij persoonsgegevens verwerken, gebeurt dit op basis van artikel 6 lid 1 lit. b en f GDPR. Een dergelijke gegevensverwerking is dan noodzakelijk om de door u geselecteerde functies uit te voeren of om ons gerechtvaardigd belang in een optimale functionele omvang van de website te waarborgen. Voor zover in het kader van deze diensten van derden cookies kunnen worden gebruikt, geldt de toelichting onder punt II lit. f. Zie ook de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende aanbieder met betrekking tot de diensten van derden.

Diensten van andere aanbieders die wij integreren of waarnaar wij verwijzen, worden geleverd door de desbetreffende derden. Wij hebben principieel geen invloed op de inhoud en het functioneren van de diensten van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door hun aanbieders, tenzij de diensten van derden geheel in onze opdracht worden ontworpen en vervolgens door ons onder eigen verantwoordelijkheid worden geïntegreerd. Voor zover de integratie van een dienst van derden ertoe leidt dat wij gezamenlijke processen aangaan met de aanbieder ervan, zullen wij met deze aanbieder in een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomstig art. 26 van de GDPR hoe de respectieve taken en verantwoordelijkheden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn gestructureerd en wie aan welke verplichtingen inzake gegevensbescherming voldoet.

Tenzij anders vermeld, zijn profielen op sociale media alleen in ons online aanbod opgenomen als link naar de desbetreffende diensten van derden. Nadat u op de geïntegreerde tekst-/beeldlink hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar het aanbod van de desbetreffende aanbieder van sociale media. Na de doorverwijzing kunnen persoonlijke gegevens rechtstreeks door de derde aanbieder worden verzameld. Als u tijdens dit proces inlogt op uw gebruikersaccount van de desbetreffende aanbieder van sociale media, kan de aanbieder de verzamelde informatie van het specifieke bezoek toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Als u wilt voorkomen dat de verzamelde informatie direct aan uw gebruikersaccount wordt toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de geïntegreerde tekst-/beeldlink klikt.

f) Cookies en vergelijkbare technologieën
Om onze website te verbeteren, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technologieën die dienen om met uw eindapparaat te communiceren en opgeslagen informatie uit te wisselen (hierna gezamenlijk "cookies" genoemd). Deze cookies worden voornamelijk gebruikt om de functies van onze website bruikbaar te maken. Dienovereenkomstig kunnen technisch noodzakelijke cookies door ons worden gebruikt om de goede en veilige werking van de website te waarborgen. De gegevensverwerking wordt dan uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) lit. b en f GDPR, aangezien deze noodzakelijk is om de door u geselecteerde functies uit te voeren of om ons legitieme belang bij de functionaliteit van de website te waarborgen.

Als wij ook cookies gebruiken om het gebruik van de website te analyseren en op uw interesses af te stemmen en, indien van toepassing, om u op uw interesses afgestemde inhoud en advertenties aan te bieden, gebeurt dit uitsluitend op basis van uw vrijwillige toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) a GDPR. U hebt dan de mogelijkheid om individuele of alle cookies afzonderlijk te accepteren of te weigeren in onze cookie-toestemmingsoplossing door een vinkje te plaatsen naast de betreffende cookie of deze te verwijderen en vervolgens op "Selectie opslaan" te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Als u helemaal geen cookies wilt gebruiken, kunt u het opslaan ervan ook verhinderen door de juiste instellingen op uw eindapparaat aan te brengen. In de systeeminstellingen van uw eindapparaat kunt u opgeslagen cookies te allen tijde wissen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van bepaalde soorten cookies kan leiden tot een verminderd gebruik van onze website en de diensten die wij aanbieden.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden en verwerkers

In principe geven wij zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens door aan derden. Indien wij uw gegevens in het kader van de verwerking toch aan derden doorgeven, doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit eveneens uitsluitend op basis van een van de bovengenoemde rechtsgronden. Wij geven bijvoorbeeld gegevens door aan betalingsdienstaanbieders als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Indien wij hiertoe wettelijk of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, moeten wij uw gegevens doorgeven aan instanties die gerechtigd zijn informatie te ontvangen.

Voor de verwerking van uw gegevens maken wij in bepaalde gevallen gebruik van dienstverleners. Als gegevens worden doorgegeven in het kader van een dergelijke in opdracht gegeven verwerking, gebeurt dit op basis van Art. 28 GDPR.

4. Doorgifte van gegevens aan derde landen

De GDPR zorgt voor een even hoog niveau van gegevensbescherming binnen de Europese Unie. Bij de selectie van onze dienstverleners en samenwerkingspartners vertrouwen wij daarom waar mogelijk op Europese partners als uw persoonsgegevens moeten worden verwerkt. Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte) of de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, vindt de overdracht alleen plaats indien het derde land door de EU-Commissie is bevestigd dat het een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft, een adequaat niveau van gegevensbescherming voor uw gegevens is gewaarborgd door contractuele overeenkomsten met de ontvanger van de gegevens (kopie beschikbaar op verzoek) of wij uw toestemming hebben gekregen om dit te doen of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van de toepasselijke wetgeving.

5. Gegevensopslag

In principe slaan wij persoonsgegevens alleen op zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden beschreven in de paragraaf "Soort en doeleinden alsmede rechtsgrondslag van de gegevensverwerking", dit noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten aan u of wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere opslag. Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse opslag- en documentatieverplichtingen. Houd er rekening mee dat de bewaartermijnen van land tot land verschillen en worden vastgesteld in overeenstemming met de lokale wettelijke en professionele bewaartermijnen. Onder bepaalde omstandigheden moeten uw gegevens ook langer worden bewaard, bijvoorbeeld als dit wordt bevolen door de autoriteiten of een rechtbank.

6. Uw rechten

Als betrokkene hebt u op grond van de GDPR recht op verschillende rechten, die met name voortvloeien uit art. 15 tot 21 GDPR:

7. Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, gebruik of wijziging en tegen ongeoorloofde bekendmaking of toegang. Deze zijn telkens aangepast aan de huidige stand van de techniek. Ter beveiliging van de persoonlijke gegevens die u op onze website verstrekt, maken wij gebruik van Transport Layer Security (TLS), waarmee de door u ingevoerde informatie wordt gecodeerd.

8. Actualisering en wijziging van dit privacy beleid

Ons privacy beleid en ook de beschrijvingen in onze cookie consent oplossing kunnen van tijd tot tijd veranderen. Dit omvat ook verdere ontwikkelingen als gevolg van veranderingen in ons bedrijf alsmede aanpassingen als gevolg van een gewijzigde juridische situatie en/of als gevolg van de implementatie van nieuwe technologieën of diensten op de website. Passende updates van het privacy beleid zullen door ons op deze pagina worden gepubliceerd.

Versie: Mei 2022

Appointment request

Send a non-binding appointment request to the optician of your choice.Phone
??data.request.mail??

Your wish list

To help your optician prepare for the appointment, attach your wish list including your selected spectacles and frames to the appointment request.

Your appointment request has been successfully sent to

You will shortly receive an email confirming the data that has been sent to the optician. The optician will contact you directly to set-up your appointment.

BACK TO HOME
Unfortunately your request could not be sent!

Please try again.

Loading